Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
 • lekár
  MUDr. Stanislav Kompas
 • zdravotná sestra
  Otília Klimková
 • adresa
  Hlavná 292
  90089 Častá
 • kontakt
  +421 (33) 649 56 83
  info@ambulancia-casta.sk
Ordinačné hodiny
odbery prevencie administratíva LPK
pondelok 8:00 - 12:00 7:30 - 8:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00
utorok 8:00 - 12:00 7:30 - 8:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00
streda 12:00 - 16:00 16:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00 7:30 - 8:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00
piatok 8:00 - 11:00 7:30 - 8:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 11:00 - 12:00

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB
pri ktorých možno požadovať úhradu

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla24€
o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu35€
o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.5€
o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí20€
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz5€
o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na VŠ5€
vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu10€
vstupná a periodická prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (pred nástupom do zamestnania)20€
vyšetrenie pred športovou súťažou5€
B. Výkony na žiadosť pacienta
preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)20€
vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia5€
odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta3€
vyšetrenie CRP  na žiadosť pacienta6€
(poistenci Union 0€)
vyšetrenie stolice na skryté krvácanie na žiadosť pacienta6€
vyšetrenie nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav20€
C. Administratívne výkony
vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu15€
vydávanie lekárskych potvrdení5€
výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta10€
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana20€
príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania5€